Vedtekter

VEDTEKTER FOR BÅTLAGET BRAUTE f.o.m. 20.09.08.

1 FORMÅL

Båtlaget Braute er ei forening. Formålet er å bygge og forvalte tradisjonelle båter, som medlemmene skal ha til bruk for segling og friluftsliv i respekt for natur og kulturhistorie. Båtlaget skal være et møtested for personer med ulik bakgrunn og kultur, og oppmuntre til godt sosialt samhold. 

2 MEDLEMMER

Medlemmer er alle som har betalt medlemskontingent. Medlemskontingenten kan betales for et år av gangen eller for hele livet. Satsene fastsettes av årsmøtet. De medlemmer som ved båtlagets start betalte 3000 kroner har betalt medlemskontingent for hele livet. Livsvarige medlemskap kan sies opp skriftlig. Livsvarige medlemskap kan overdras til andre ved skriftlig melding til båtlaget.

3 ÅRSMØTET

Det høyeste organet i båtlaget er årsmøtet, der alle frammøtte medlemmer har en stemme. Alle medlemmer skal innkalles til årsmøtet minst 6 uker i forveien. Forslag til vedtektsendringer skal sendes til styret minst 4 uker før årsmøtet. Sakspapirer skal sendes til alle minst en uke før årsmøtet. Sakspapirer på ordinært årsmøte skal inneholde årsmelding, regnskap, forslag til neste års budsjett og eventuelt endringer av vedtekter. Dagsorden for årsmøtet skal inneholde:

1.     Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2.     Valg av møteleder og referent.

3.     Årsmelding.

4.     Kasserer framlegger revidert regnskap.

5.     Godkjenning av årsmelding og regnskap.

6.     Kasserer framlegger inneværende års økonomiske status.

7.     Rammebetingelser for planlagt segling og aktiviteter kommende år.

8.     Behandling av neste års budsjett.

9.     Innkomne forslag.

10.  Valg av båtlagets leder, styre, høvedsmannsråd og revisorer for kommende regnskapsår.

11.  Valg av valgkomité til neste årsmøte.

12.  Eventuelt.

Årsmøtet kan endre vedtektene med 2/3 flertall. Andre saker avgjøres med simpelt flertall. Et flertall av styret eller 1/3 av medlemmene kan innkalle til et ekstraordinært årsmøte. Alle saker som behandles på ekstraordinært årsmøte må være utsendt som sakspapirer.

4 STYRET

Styret og leder velges av årsmøtet og består av 3 til 7 medlemmer, hvor begge kjønn bør være representert. Endelig antall fastsettes av årsmøtet. Styrets leder velges for 1 år av gangen og kan sitte i maksimalt 4 år. Styrets øvrige medlemmer velges for 2 år, og kan sitte i maksimalt 4 år. For å sikre kontinuitet er halve styret på valg hvert år. Styret samles så ofte forholdene tilsier det. Styret er ansvarlig for den daglige driften av båtlaget, herunder at båtlagets økonomiske midler ikke overskrides. Styret vedtar endelig plan for segling og bruk av båtene. Andre medlemmer kan delta på styremøtene dersom dette er avklart med styret. Båtlagets leder er også styreleder. Styret velger selv båtansvarlig og kasserer. Båtlagets leder og kasserer har individuell fullmakt til å disponere båtlagets konto. Styret kan ekskludere medlemmer midlertidig, og vise bort personer fra lagets aktiviteter hvis de handler i strid med formålsparagrafen. Medlemmer kan kun ekskluderes ved alvorlige brudd på formålsparagrafen. Endelig vedtak om eksklusjon skal avgjøres av årsmøtet.

5 HØVEDSMANNSRÅDET

Høvedsmannsrådet består av 3 medlemmer som velges på årsmøtet, hvorav 2 er høvedsmenn. Rådet utarbeider retningslinjer for høvedsmenn og sikkerhetsrutiner ombord. Rådet godkjenner høvedsmenn, daghøvedsmenn og bestmenn, og kan ved brudd på retningslinjene trekke godkjennelsen tilbake. Leder i høvedsmannsrådet skal velges på årsmøtet for 1 år av gangen.

6 OPPLØSNING

Båtlaget kan oppløses av årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag om oppløsning må være sendt ut sammen med sakspapirer. Ved oppløsning skal båtlagets midler brukes i samsvar med båtlagets formål.

7 BRUK AV BÅTEN

Det skal alltid være godkjent høvedsmann og bestmann ombord. Høvedsmann er enerådende ombord. Informasjon om seglingsplan for sesongen og annen aktivitet knyttet til båtlaget, gis medlemmene i god tid gjennom medlemsbladet eller på annen måte. Alle som ønsker å segle må være medlem og ha betalt seglavgift.

8 MEDLEMSBLAD

Båtlaget skal såfremt det er praktisk og økonomisk mulig gi ut et medlemsblad. Bladets redaksjonelle linje skal være i tråd med formålsparagrafen. Alle medlemmer får medlemsbladet og annen informasjon tilsendt.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.